Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Noe Travel

Pater Barus jul

Taliansko

Nebo na zemi Gombiky

TV Lux Put nezadanychTýždeň modlitieb za duchovné povolania

08.05.2014 12:00 - 11.05.2014 23:59

Miesto konania: Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Návrh úmyslov pre jednotlivé dni 
v Týždni modlitieb za duchovné povolania 05.-11.5.2014
(pripravil Diecézny tím pre pastoráciu povolaní v Spišskej diecéze)

Pápež František: „Povolania – svedectvo pravdy“

Odporúčanie: Jednotlivý úmysel aj s modlitbou predniesť pred sv. omšou od pondelka do nedele (ak sa ľudia modlia spoločne pred sv. omšou; vtedy je vhodné texty poskytnúť osobe, ktorá sa predmodlieva). Prípadne po úvodnom pozdrave vo sv. omši môže kňaz pripojiť aj konkrétny úmysel s myšlienkou Svätého otca Františka z Posolstva k 51. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania.

  1. Za rodiny
  2. Za mládež hľadajúcu alebo rozhodujúcu sa pre svoje povolanie v Cirkvi
  3. Za zasvätené ženy
  4. Za zasvätených mužov 
  5. Za misionárov
  6. Za slobodných - osoby uskutočňujúce svoje povolanie ako laici v Cirkvi
  7. Za kňazov

1. Za rodiny – Svätý otec František v Posolstve k 51. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „Povolanie je ovocím dozrievajúcim na dobre obrábanom poli vzájomnej lásky a služby v prostredí autentického cirkevného života. Žiadne povolanie sa nerodí samo zo seba ani nežije pre seba samotné. Povolanie vyviera z Božieho srdca a klíči v dobrej pôde veriaceho ľudu, v jeho skúsenosti bratskej lásky. Či vari Ježiš nepovedal: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35)?“

Modlitba:

Dobrotivý Bože, v Tebe má rodinné spoločenstvo svoj pôvod a pevný základ; láskavo vypočuj naše prosby a pomáhaj nám rásť vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach podľa príkladu Svätej rodiny, aby sme dosiahli večnú blaženosť v nebeskom domove. Skrze Krista, nášho Pána.
 

2. Za mládež hľadajúcu alebo rozhodujúcu sa pre svoje povolanie v Cirkvi – Svätý otec František v Posolstve k 51. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „Skutočná radosť povolaných spočíva v tom, že veria a zakusujú, že Pán je verný a že s ním môžeme kráčať; že môžeme byť učeníkmi a svedkami Božej lásky a otvoriť svoje srdce pre vysoké ideály a vznešené veci. „My kresťania sme neboli Pánom vyvolení na malé veci. Choďte vždy ponad ne, ku vznešeným veciam! Stavte svoj život na vysoké ideály!“ (homília na svätej omši pre birmovancov, 28. apríl 2013).

Modlitba:

Pane Ježišu, ty nás povzbudzuješ: "hľadajte a nájdete". 

Mladí ľudia aj dnes hľadajú zmysel svojho života, hľadajú lásku, porozumenie a šťastie. Stoj pri nich a pomáhaj im svojom milosťou. Daj im svetlo svojho Ducha, aby úprimne a vytrvalo hľadali pravé hodnoty, rozlišovali ich od falošných a vedeli sa rozhodnúť pre dobro, pravdu a krásu. Vypočuj naše prosby a daruj im odvahu nasledovať teba Cestu, Pravdu a Život aj cestou kňazského alebo zasväteného života. Nech náročnosť dnešnej doby je presahovaná a napĺňaná nekončeným milosrdenstvom Nebeského Otca, ktorý ťa poslal, aby sme mali život. Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom i Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

3. Za zasvätené ženy - rehoľnice – Svätý otec František v Posolstve k 51. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „Pozývam vás, aby ste sa nechali vnútorne premeniť jeho slovami, ktoré „sú Duch a život“ (Jn 6, 63). Mária, Ježišova a naša Matka, znova hovorí aj nám: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5). Bude pre vás dobré s dôverou kráčať spoločnou cestou, ktorá dokáže vo vás a okolo vás vzbudiť tie najlepšie sily“.

Modlitba:

Nebeský Otče, Ty všetkých pozývaš k dokonalej láske a mnohých povolávaš nasledovať Tvojho Syna osobitným spôsobom; milostivo pomáhaj všetkým ženám, ktoré si si vyvolil pre rehoľný život, aby nažívali v dokonalej láske a boli Cirkvi a svetu presvedčivým znamením Tvojho kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

4. Za zasvätených mužov – rehoľníkov – Svätý otec František v Posolstve k 51. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „Všetci sa máme klaňať Kristovi vo svojom srdci (porov. 1 Pt 3, 15), aby v nás milosť obsiahnutá v semene Božieho slova mohla rásť a premieňať sa na konkrétnu službu blížnemu. Nesmieme mať strach: Boh v každom období nášho života s láskou a starostlivo sleduje dielo, ktoré vyšlo z jeho rúk. Nikdy nás neopustí! Uskutočnenie jeho plánu s nami mu leží na srdci, no predsa ho chce napĺňať len s naším súhlasom a v spolupráci s nami“.

Modlitba:

Všemohúci Bože, Ty vnukáš dobré úmysly a pomáhaš ich aj uskutočniť; prosíme Ťa za tých, ktorí zanechali všetko a úplne sa zasvätili Tebe, aby nasledovali Ježiša Krista: veď ich cestou spásy a pomáhaj im čoraz väčšmi sa odpútať od svetských márností, aby verne slúžili Tebe i svojim blížnym v duchu evanjeliovej chudoby a pokory. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

5. Za misionárov – Svätý otec František v Posolstve k 51. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „Hoci naše cesty sú mnohoraké, každé povolanie si vyžaduje vyjsť zo seba samého a zamerať svoj život na Krista a na jeho evanjelium. Tak v manželskom živote, ako aj v rôznych formách rehoľného zasvätenia a v kňazskom živote treba prekonávať také spôsoby myslenia a konania, ktoré nie sú v súlade s Božou vôľou. Je to „exodus, ktorý nás vedie na cestu adorácie a služby Pánovi v bratoch a sestrách ... Žiť „túto ,vysokú úroveň‘ každodenného kresťanského života (Ján Pavol II., apoštolský list Novo millennio ineunte, 31) značí ísť niekedy proti prúdu a zahŕňa to aj prekonávanie prekážok, mimo nás i v nás“ (príhovor k účastníkom Medzinárodnej jednoty generálnych predstavených, 8. máj 2013).

Modlitba:

Všemohúci Bože, Ty chceš spasiť všetkých ľudí a priviesť ich k poznaniu pravdy; prosíme Ťa pozri na svoju veľkú žatvu a pošli do nej robotníkov, aby hlásali evanjelium všetkému stvoreniu; zhromažďuj svoj ľud slovom života a oživuj ho silou sviatostí, aby kráčal po ceste spásy a lásky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

6. Za slobodných - osoby uskutočňujúce svoje povolanie ako laici v Cirkvi - Svätý otec František v Posolstve k 51. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „Vás všetkých prosím, aby ste ... sprevádzali mladých na cestách svätosti, ktoré sú veľmi osobné, a preto „si vyžadujú opravdivú a vlastnú pedagogiku svätosti, ktorá by bola schopná prispôsobiť sa rytmom jednotlivých osôb. Táto pedagogika musí integrovať bohatstvá ponuky poskytovanej všetkými tradičnými formami osobnej a skupinovej pomoci, ako aj novými formami, ktoré sa poskytujú v združeniach a hnutiach schválených Cirkvou“ (Ján Pavol II., apoštolský list Novo millennio ineunte, 31).“ 

Modlitba:

Dobrotivý Bože, Ty si obdaril svet obrodným kvasom evanjelia; prosíme Ťa za laikov, ktorých si povolal žiť uprostred sveta a časných starostí, aby v kresťanskom duchu plnili svoje stavovské povinnosti, a takvo svojom prostredí budovali Tvoje kráľovstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

7. Za kňazov – Svätý otec František v Posolstve k 51. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „Čím viac sa dokážeme zjednotiť s Ježišom v modlitbe, pri čítaní Svätého písma, v Eucharistii a vo sviatostiach, ktoré sa slávia a prežívajú v Cirkvi, a tiež prežívaním bratstva, tým väčšmi v nás bude rásť radosť zo spolupráce s Bohom, v službe Božiemu kráľovstvu a pravde, spravodlivosti a pokoju. A úroda bude hojná, úmerná milosti, ktorú sme dokázali poslušne prijať.“

Modlitba:

Bože a Otče náš, Ty sa staráš o svoj ľud a posielaš mu duchovných pastierov; daruj svojej Cirkvi Ducha nábožnosti a sily, aby v nej vzbudzoval hodných služobníkov tvojho oltára a utváral z nich odvážnych a pokorných hlásateľov tvojho evanjelia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Na stiahnutie: tu

Posolstvo pápeža Františka k 51. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania nájdete tu.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Akciu pridal/a: Henrieta Horváthová, 7.5.2014 12:11

KomentárePracujem ... Pracujem ...