Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

CW Time Management

Pobyt

Pisanie ikon

Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

01.08.2020 0:00-23:59 Sobota

Miesto konania: Slovensko, celé

Tento rok si pripomíname 70. výročie vyhlásenia sv. Alfonza Márie de Liguori (1696 – 1787) za patróna spovedníkov a moralistov. Titul zakladateľovi redemptoristov udelil pápež Pius XII. v roku 1950 apoštolským listom „Consueverunt omni tempore.“ Pripomenuli sme si ho 26. apríla 2020.

V apoštolskom liste pápež zdôraznil, že tento taliansky biskup a učiteľ Cirkvi, ako aj autor viac než stovky diel v oblasti morálnej, dogmatickej a duchovnej teológie, „formoval veľa spovedníkov a sám chcel veľmi často sedieť v spovednici, aby pomohol ľuďom vyspovedať sa“.

Svätý Otec odôvodňujúc toto rozhodnutie tiež napísal, že „zanechal pre formáciu a duchovných sprievodcov vynikajúce morálne a pastoračné učenie, ktoré je po celom svete nesmierne cenené až dodnes, a často aj s dôrazom odporúčané pápežmi ako najistejší sprievodca pre vysluhovateľov sviatosti zmierenia a duchovných vodcov.“

Ako uviedol pápež Ján Pavol II. v apoštolskom liste Spiritus Domini pri príležitosti 200. výročia smrti sv. Alfonza, jeho morálna teológia „je vznešeným dielom nielen vďaka svojej vysokej úrovni doktríny a osobitnej rovnováhe úsudkov, ale tiež prostredníctvom osobitného pastoračného cítenia“.

Pápež Benedikt XVI. v jednej zo svojich katechéz počas generálnej audiencie v roku 2011 zdôraznil, že sv. Alfonz Liguori „zanechal bohaté učenie o morálnej teológii, ktoré verne vyjadruje katolícke učenie do tej miery, že ho pápež Pius XII. vyhlásil za patróna všetkých spovedníkov a moralistov“.

Dodal tiež: „Sv. Alfonz, zvlášť vo svojom hlavnom diele Theologia Moralis (Morálna teológia), predstavuje vyváženú a presvedčivú syntézu požiadaviek Božieho zákona vrytého v našich srdciach, úplne odhalených Kristom a autoritatívne interpretovaného Cirkvou, nátlakov svedomia a ľudskej slobody, ktoré dodržiavaním pravdy a dobra vedú k zrelosti a formovaniu osoby.

Kňazom a spovedníkom sv. Alfonz odporúčal, aby boli verní katolíckej morálnej doktríne, a zároveň zaujali postoj milosrdenstva, znášanlivosti a nežnosti, aby sa kajúcnici mohli cítiť vedení, podporovaní a povzbudení na ceste viery a kresťanského života. Svätý Alfonz nikdy neprestal opakovať, že kňazi sú viditeľným znakom nekonečného Božieho milosrdenstva, ktorý odpúšťa a osvecuje myseľ a srdce hriešnika, aby sa mohol obrátiť a zmeniť pritom svoj život. V tejto dobe, v ktorej si všímame jasné znaky straty morálneho svedomia a – čo treba povedať s obavami – určitý nedostatok rešpektu voči sviatosti pokánia, učenie sv. Alfonza je stále veľmi aktuálne.

V roku 2010 bola vo vydavateľstve Homo Dei v novom poľskom preklade vydaná kniha sv. Alfonza Liguori „Praktický sprievodca spovedníka“, ktorá zahŕňa praktické uplatnenie jeho morálnej teológie, aby sa všetci spovedníci mohli stať právnikmi obhajujúcimi hriešnikov. Spovedník podľa náuky zakladateľa redemptoristov má byť skôr milosrdným otcom, dobrým lekárom, milujúcim učiteľom, než tvrdým sudcom. So všetkými penitentmi sám zaobchádzal veľmi vážne a snažil sa dostať k najhlbším oblastiam ich svedomia. Vždy bol schopný nájsť ten správny liek pre daný prípad.

Pre sv. Alfonza bola spovedná služba priamo spojená s  dielom evanjelizácie, ktoré patrí k základným úlohám kňaza a misionára. V tejto knihe možno nájsť neobvyklé inšpirácie na formovanie spirituality spovedníka a zdôraznenie potreby individuálneho prístupu ku každému z kajúcnikov. Ako v predhovore tejto knihy píše P. Sabatino Majorano CSsR, „štýl služby spovedníka opísaný sv. Alfonzom ako «úloha lásky, ktorú Vykupiteľ ustanovil iba pre dobro duší», je podnetom a pomocou pre kňazov, aby sa napriek všetkým ťažkostiam snažili pomôcť všetkým v prežití radostnej skúsenosti milosrdnej Kristovej lásky, ktorá nás odpúšťajúc nám smeruje k plnosti.“

Okrem teologických diel napísal Alfonz Liguori mnoho ďalších kníh určených pre náboženskú formáciu ľudí. Ich štýl je jednoduchý a povzbudivý. Čítané a preložené do mnohých jazykov diela sv. Alfonza pomohli formovať ľudovú zbožnosť za posledné dve storočia.

Sv. Alfonz Liguori v roku 1732 založil Kongregáciu redemptoristov, ktorú teraz tvorí okolo 5 000 členov, hlásajúcich evanjelium o hojnom vykúpení v 82 krajinách po celom svete. V roku 1949 bol v Ríme zriadený Vyšší inštitút morálnej teológie, známy ako Alfonziánska akadémia, ktorý vedú redemptoristi. Akadémia pokračuje v tradícii sv. Alfonza uskutočňujúc štúdium morálnej teológie v službách nielen Kongregácie redemptoristov, ale celej Cirkvi.

-
Zdroj: redemptoristi.sk (P. Sylwester Cabała CSsR, Bardo / Preložil: br. Stanislav Marcin)

Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 31.7.2020 18:18

KomentárePracujem ... Pracujem ...