Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

ACN India

Ikony 2018

HKR Jun

Sunava 2018Tatry na dlani

Kana pre manzelov 2018Svetový deň klauzúrnych rehoľníkov a rehoľníčok

21.11.2013 10:00-23:59 Štvrtok

Miesto konania: Slovensko, svetový deň

Katolícka cirkev na celom svete slávi 21. novembra na sviatok Obetovania Panny Márie - Svetový deň klauzúrnych rehoľníkov a rehoľných sestier. Tento deň venovaný zasväteným osobám, ktoré žijú kontemplatívnym spôsobom života, sa slávi každoročne od roku 1959, a to na základe rozhodnutia blahoslaveného pápeža Jána XXIII. Prvýkrát sa tento svetový deň slávil v roku 1953. Tento deň je spojený s vydaním apoštolskej konštitúcie pápeža Pia XII. Sponsa Christi, ktorá vyšla 21. novembra 1950 a je venovaná apoštolskému charakteru kontemplatívneho života. 

Na celom svete v súčasnosti existuje viac ako 3 500 klauzúrnych kláštorov, v ktorých je vyše 47 tisíc rehoľných sestier. Na Slovensku existuje v súčasnosti sedem ženských kontemplatívnych kláštorov, v ktorých žije vyše 50 klauzúrnych rehoľných sestier vrátane noviciek.

Kontemplatívne a klauzúrne rehoľné rády pôsobia aj na Slovensku a majú tu svoje kláštory (oficiálne názvy rádov sú v zátvorke):

Rád bosých karmelitánok OCD

latinsky Ordo Carmelitarum Discalceatorum,
ľudovo bosé karmelitánky

mužská činná vetva Rád bosých karmelitánov OCD

ženská činná vetva Kongregácia sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša

laická vetva Svetský rád bosých karmelitánov OCDS


Rád vznikol v 16. st. po odvážnom pokuse sv. Terézie od Ježiša o reformu zmierneného spôsobu karmelitánskeho života.

Najväčšou hodnotou karmelitánskej spirituality je načúvanie. Regula vyžaduje, aby sa karmelitánky ponárali v mlčaní a v samote do hlbín Písma Svätého, čo ich otvára pre tajomstvo, ktorým je Boh – bezvýhradná láska. 
Spôsob života bosých karmelitánok v sebe preto zahŕňa mlčanie a samotu počas celého dňa okrem dvoch hodín spoločnej rekreácie, keď sa sestry môžu spontánne a srdečne porozprávať.

Skrytým životom modlitby sestry slúžia rozvoju Božieho kráľovstva. Prihovárajú sa najmä za za Cirkev, za kňazov a za mnohých, ktorí sa nemodlia a nemajú vieru.

Pôsobia v mnohých krajinách po celej zemi a sú najpočetnejším kontemplatívnym ženským rádom na svete. Na Slovensku majú kláštory v Košiciach a v Detve.

Formácia trvá minimálne 6 rokov. 

Kontakt:

Kláštor bosých karmelitánok
Jána Pavla II. č.7
040 11 Košice

Kláštor bosých karmelitánok
ul. Jána Pavla II. č. 1
962 12 Detva
055 - 64 50 988
karmel.detva@gmail.com
www.sestrydetva.bosikarmelitani.sk

  

Rád klarisiek kapucínok OSCCap


latinsky Ordo Sanctae Clarae Capucinae

Tento kontemplatívny rád s pápežskou klauzúrou má svoje korene v 13. storočí v živote svätých Františka a Kláry z Assisi. Prvý kláštor s cieľom žiť pôvodný ideál sv. Kláry založila v roku 1535 v Neapoli ctihodná Mária Laurencia Longo.

Spôsob života sestier je: "Zachovávať evanjelium nášho Pána Ježiša Krista životom v poslušnosti, bez vlastníctva a v čistote" (cit. z regule OSCCap), s dôrazom na život v radostnej pokore, tichej skrytosti, zapálenej modlitbe a v kajúcnosti. Vďaka charizme najvyššej chudoby sestry hľadajú a nachádzajú v Kristovi jediné bohatstvo. Silný dôraz kladú aj na spoločný život, charakteristický prácou v záhrade i vo vnútri kláštora a dennou rekreáciou. V jednoduchosti srdca sú zamerané k jedinému cieľu - zjednoteniu sa v Kristovej láske.

Sestry ponúkajú veriacim možnosť pobudnúť v tichu a mať účasť na ich živote  ubytovaním v hosťovských priestoroch kláštora.

Asi 2000 sestier žije v kláštoroch Európy, ale i amerických zemiach, Ázii a Afrike.
Na Slovensku pôsobia v obci Kopernica.

Základná formácia trvá 8 rokov. 

Kontakt:

Rád klarisiek kapucínok na Slovensku,
Kopernica 98,
967 01 Kremnica
045 - 67 55 630
rkk@zv.psg.sk
www.slovanet.sk/kopernica

Rád svätého Benedikta OSB

latinsky Ordo Sancti Benedicti
ľudovo benediktínky

mužská vetva Rádu svätého Benedikta
laická vetva - obláti

Komunita mníšok benediktínok
Kláštor Najsvätejšej Bohorodičky
Trstín 97
919 05 Trstín
033 - 558 94 43

 

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa OSsR


latinsky Ordo Sanctissimi Redemptoris
ľudovo redemptoristky

mužská činná vetva Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa CSsR

Prvá komunita redemptoristiek vznikla v roku 1731 v Taliansku. Založila ju sestraMária Celesta Crostarosa, keď dostala od Boha zjavenie o novej reholi. VďakaAlfonzovi de Liguori sestry prijali novú regulu a obliekli si tmavočervené habity.

Redemptoristky žijú v neustálej kontemplácii pred Pánom a vo vzájomnej láske v rehoľnom spoločenstve. Sú misionárkami a apoštolkami skrze vnútorné vyžarovanie Ježiša z ich sŕdc.

Ich službou je kontemplatívny apoštolát. Prvoradou úlohou je modlitba, hlavne za misijnú činnosť redemptoristov, ako aj za všetkých tých, ktorí o modlitbu poprosia.
Kláštory redemptoristiek sú miestom pre všetkých, ktorí sa chcú stíšiť a prehĺbiť svoj vzťah s Bohom formou duchovných cvičení alebo pri stretnutiach so sestrami.

Rehoľa je rozšírená po celom svete - viac ako 500 sestier v súčasnosti pôsobí v 48 komunitách.
Na Slovensku je komunita rímskeho obradu v Kežmarku a komunita byzantského obradu vo Vranove nad Topľou.

Formácia trvá minimálne 6 rokov. 

Kontakt (komunita rímskeho obradu):

Kláštor Ježiša Krista Vykupiteľa Sveta
Kláštorná 4
060 01 Kežmarok
52 - 45 22 181
redemptoristky@redemptoristky.sk
www.redemptoristky.sk

Kontakt (komunita byzantského obradu):
Kláštor Najsvätejšej Trojice
Kláštorná 1503
09 303 Vranov nad Topľou
0902 072 128
ossrgrkat@wmx.sk
www.redemptoristky.eu

 

Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony SSpSAP 

latinsky Congregatio Servarum Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua
ľudovo ružové sestry

mužská činná vetva Spoločnosť Božieho Slova SVD

ženská činná vetva Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého SSpS

Kongregácia bola založená 8. decembra 1896 sv. Arnoldom Janssenom, Matkou Máriou Michaelou Tönnies a Máriou Virgo Stollenwerk v holandskom meste Steyl, ako duchovné zázemie pre misionárov a misionárky činných vetiev.

Kým sestry adorujú Ježiša v Eucharistii, slúžia Duchu Svätému a zvelebujú Najsvätejšiu Trojicu. Meno preblahoslavenej Panny Márie prijíma každá sestra ako svoje prvé meno.

Cirkvi slúžia tak, že modlitbou, každodennou prácou a obetou vyprosujú milosti pre kňazov, svetové misie a najmä pre misionárov a misionárky v celom svete. Sú tiež známe pre svoju službu modlitieb príhovoru za každého, kto ich o to požiada.

Vyše 400 sestier sa klania Pánovi v kláštoroch v Holandsku, Nemecku, USA, v Argentíne, Brazílii, Indii, Poľsku, Indonézii, v Togu, na Filipínach a na Slovensku v Nitre.

Rehoľná formácia trvá 9 rokov, časť prebieha v zahraničí. 

Kontakt:
Kláštor Najsvätejšej Trojice
Dražovská 15
949 01 Nitra
0904 738 699
sspsap.nitra@gmail.com
www.sspsap.sk

Svetový deň klauzúrnych rehoľníkov a rehoľníčok

Akciu pridal/a: Miriam Kuzárová, 21.11.2013 10:17

KomentárePracujem ... Pracujem ...