Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

Najsvätejšieho mena Ježiš

03.01.2023 9:00-23:59 Utorok

Miesto konania: Slovensko, celé

Biblia kladie na meno človeka velľký dôraz, pretože v starých kultúrach dať niekomu meno znamenalo, že dotyčná osoba dostala autoritu s právom uplatňovať moc. Keď Boh na počiatku tvorí svet, vyslovuje ich mená. Podobne Adam nazval menom "všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver" (Gn 2,20). Tak uskutočňuje svoju kráľovskú vládu (Gn 1,28) nad celou živočíšnou ríšou.

Meno je teda viac než nejaká konvenčná formulka, ktorá by slúžila k odlíšeniu jednej bytosti od druhej. Ono taoemne predstavuje samu osobu. Keď poznáme niekoho meno, máme prístup k dotyčnému človeku a otvára sa nám tak brána k vytváreniu dôverného vzťahu s ním. Vďaka menu sa môže uchovávať spomienka na človeka po dlhé generácie.

S dôležitosťou mena človeka súvisí v dejinách Izraela tiež meno Božie. To nadobudlo na význame vtedy, keď Boh zjavením svojho mena zjavil svoju totožnosť. V dobách patriarchov bol uctievaný pod rôznymi menami, z nich najrozšírenejšie bylo él šaddaj, tj. "Boh mocný" (Gn 17,1; 28,3; Job 5,17). Ten potom Mojžišovi zjavil svoje vlastné meno JHVH (Ex 3,1-15; 6,3), čo židia neskôr preložili do gréčtiny jako kyrios, "Pán". V tejto súvislosti je zrejmé, že Boh zjavuje svoje meno preto, aby mohol vstúpiť s izraelským ľudom do zväzku zmluvy, dať sa mu poznať a otvoriť mu prístup k sebe. Božie meno je obdarené mocou a vznešenosťou, v ňom sa otvoril prameň nádeje a istota spásy. Poznať Hospodinovo meno znamená stretnúť se priamo s Bohom a poznávať ho takého, aký v skutočnosti je. Z tohto dôvodu bolo Božie meno vyslovované s veľkou úctou a preukazovali sa mu pocty ako samému Bohu. Písmo hovorí, že Boh si zvolil uprostred ľudu miesto, kde bude prebývať jeho "meno" – najskôr v stane a ne skôrv chráme (Dt 12,11; 16,11; 1 Král 8,16).

Meno Ježiš pochádza z gréckeho Jesús, odvodeného z hebrejského Ješua, skrátenej formy Jehošua: „Jahve je záchrana“ – „Boh zachraňuje“. Dieťa zrodené z Panny Márie je nazvané Ježiš, „lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (Mt 1,21).

Meno Kristus je odvodené z gréckeho Christos, čo je preklad hebrejského mašiah (mesiáš), „pomazaný“.

Spojenie oboch mien: "Ježiš Kristus" potom vyjadruje, že Ježiš Kristus je pravý Boh a zároveň pravý človek prinášajúci človeku záchranu (spásu).

Najsvätejšieho mena Ježiš

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 3.1.2023 09:40

KomentárePracujem ... Pracujem ...