Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Aletea Vianoce 2020

TV Lux Kniha

Svata ikona

VI. sympózium Autorita cirkvi v demokratickej spoločnosti - 30 rokov po...

09.11.2019 9:00-15:00 Sobota

Miesto konania: Bratislava, Centrum Salvator na Jakubovom námestí

Prežili sme 30 rokov od novodobého spoločenského zázraku – od prechodu zo 40 rokov trvajúceho totalitného režimu do demokracie. Nikto nevedel, akými cestami bude tento demokratický režim prechádzať. Nádejí, očakávaní, otvorených možností bolo dosť. Žiaľ, dosť bolo aj sklamaní, strát ilúzií, dokonca zničených ľudských životov.

Podľa svedectiev ľudí, ktorí väčšiu časť svojho života prežili v totalite, nikdy predtým neboli väčšie očakávania od cirkví. Niektorí možno vypočítavo, iní naozaj úprimne čakali, že cirkvi prinesú zjednotenie, nového ducha, nové vízie pre spoločný život....

Určite je potrebné reflektovať prežité a hovoriť o tom, aké to boli vtedy očakávania. Očakávania spoločnosti od nás, ale i tie naše nádeje. Či sme mali vtedy čo ponúknuť. A čo sme ponúkli. A kam a z akých dôvodov sa to posunulo. A tiež – možno hlavne – kam sme sa za tých 30 rokov posunuli my. Bez poctivej reflexie by kresťanstvo bolo len opakovaním myšlienok a hľadaním citového uspokojenia bez napojenia na reálny život. A to už by vlastne ani nebolo kresťanstvo.

Pripravili sme a ponúkame možnosť počúvať a diskutovať o týchto témach. A to všetko v nádeji, že poctivé hľadanie pravdivého pohľadu je aj terapeutické a dáva nádej čo najsprávnejšie vykročiť do budúcna.

 

Program:

 900         prezentácia účastníkov

 950            úvodné tóny – MiYo & SPOL.

 955         otvorenie a úvodné slovo Peter Cibira

 1000       prednáška na tému

Katolická církev na konci 80. let - vytváření prostorů svobody

Jaroslav Šebek

1030       prednáška na tému 

Alternatívna výtvarná scéna a november 1989

Ladislav Čarný

1100       prestávka na kávu a na neformálne rozhovory

1130       prednáška na tému 

Ako obnoviť oslobodzujúci prorocký hlas Cirkvi v spoločnosti?

Ivan Šimko

1200       prednáška na tému 

Je „fenomén Abrahám“ budúcnosťou cirkvi?

Róbert Bezák

1230       prestávka na kávu a na neformálne rozhovory

1245       panelová diskusia

Róbert Bezák, Jaroslav Šebek, Ladislav Čarný, Ivan Šimko

moderuje Peter Cibira

1430       záverečné slovo - Peter Cibira

 1440       obed a neformálne rozhovory

 

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (1970) je od roku 1995 pracovníkom Historického ústavu AV ČR, v.v.i. v oddelení dejín 20. storočia. Vo svojej bádateľskej činnosti sa zaoberá ideovými, politickými a cirkevnými dejinami 20. storočia, dejinami česko-nemeckých vzťahov a históriou moderného pápežstva a tiež dejinami európskych autoritatívnych režimov. Zameriava sa tiež na problematiku spomienkovej kultúry a politiky dejín v modernej dobe. Je autorom niekoľkých monografií a viac ako 100 odborných článkov a štúdií v zahraničí i doma. Od roku 2011 je členom Stálej konferencie slovenských a rakúskych historikov k spoločnému kultúrnemu dedičstvu. V roku 2006 sa stal nositeľom Prémie Otta Wichterleho a v roku 2012 nositeľom Ceny predsedu Akadémie vied za propagáciu a popularizáciu výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií. V rokoch 2017-2018 bol členom poradného tímu prezidentského kandidáta Jiřího Drahoša. Venuje sa tiež popularizačnej a publicistickej činnosti a pravidelne spolupracuje s Českou televíziou a s Českým rozhlasom.

___________________________________________________________________________

 

Prof. Ladislav Čarný, akademický maliar (1949) pôsobí v Bratislave na VŠVU ako výtvarník a pedagóg. Vo svojej výtvarnej tvorbe sa venuje intermediálnemu a procesuálnemu umeniu. Vystavuje v domácich a zahraničných galériách. Od svojich štúdií patrí ku generácii nekonformných výtvarníkov. Od roku 1992 je pedagógom na VŠVU v Bratislave, kde vedie doktorandské štúdium v odbore výtvarné umenie.  Predtým pedagogicky pôsobil na ZUŠ, ŠÚV a na Trnavskej univerzite. V roku 2007 získal profesúru na AVU v  Prahe. Venuje sa didaktike výtvarnej výchovy (je autorom osnov štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ a ZŠ a učebníc výtvarnej výchovy pre ZŠ). Prednáša o vzťahoch náboženstiev a umenia a tiež o analýze a metodike výtvarnej tvorby. Je členom Akreditačnej komisie vlády a Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS. Je ženatý, s manželkou Klárou majú 3 deti.

__________________________________________________________________________

 

JUDr. Ing. Ivan Šimko (1955) vyštudoval Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave a Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Ako študent sa aktívne podieľal na spoločenstve, ktoré sa v 70. rokoch minulého storočia sformovalo pri kostole svätých Cyrila a Metoda pod vedením pátra Josefa Doležala. Po revolúcii vstúpil do verejného života a pôsobil vo viacerých vládnych a volených funkciách (poslanec Federálneho zhromaždenia, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, minister spravodlivosti, podpredseda vlády pre legislatívu, minister vnútra a minister obrany). Prednášal tiež na viacerých vysokých školách. Politicky sa profiluje ako kresťanský demokrat. Je publikačne aktívny, v novinách, časopisoch, na sociálnych sieťach a vydal osem knižných publikácií. Je ženatý a má štyri deti. Dodnes sa aktívne venuje aj športu, v máji tohto roku zabehol svoj dvadsiaty štvrtý maratón.

___________________________________________________________________________

 

Mons. ThLic. Róbert Bezák, CSsR (1960) vyštudoval rímsko-katolícku teológiu na CMBF v Bratislave a od roku 1984 pôsobil ako kňaz v banskobystrickej diecéze. Po zmene v roku 1989 už ako člen rehole Redemptoristov (do rehole vstúpil v tichosti v roku 1981) odišiel na štúdiá morálnej teológie do Ríma a po dosiahnutí licenciátu sa vrátil v júni 1993 na Slovensko. Stal sa provinciálnym predstaveným rehole a súčasne – na pozvanie biskupa Rudolfa Baláža – začal vyučovať morálnu teológiu v banskobystrickom seminári v Badíne. Po siedmich rokoch toto pôsobenie ukončil a pokračoval vo vyučovaní morálnej teológie na Aloisiane (TF TU) v Bratislave. Keď v roku 2005 skončil jeho mandát rehoľného predstaveného, odišiel do rehoľnej komunity. V apríli 2009 bol menovaný za trnavského arcibiskupa a 2. júla 2012 bol odvolaný z úradu arcibiskupa. Od roku 2017 učí na bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Petržalke náboženstvo a etiku.

 

 

 

VI. sympózium Autorita cirkvi v demokratickej spoločnosti - 30 rokov po...

Akciu pridal/a: Margita Vanovčanová, 4.11.2019 19:48

KomentárePracujem ... Pracujem ...